Uzaktan İletişim Araçlarıyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı

10 Ekim 2023

Ticaret Bakanlığından:
 

UZAKTAN İLETİŞİM ARAÇLARI YOLUYLA PİYASAYA ARZ EDİLEN ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan ürünlerle ilgili piyasaya arz koşullarına, satış ilanlarına, bu ürünleri piyasaya arz eden veya piyasada bulunduran iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerine, yetkili kuruluşların yetki ve sorumluluklarına ve bu kapsamda yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan tüm ürünlere uygulanır.
(2) Uzaktan iletişim araçları yoluyla satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri konusunda özel mevzuat hükümleri bulunan durumlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24 üncü maddesine ve 10/7/2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında,
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi, 
c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
ç) Bilgi toplumu hizmet sağlayıcısı: Belirli bir mesafeden elektronik yollarla ve hizmet alıcısının münferit talebiyle normal şartlarda ücret karşılığı sunulan bir hizmetin sağlayıcısını,
d) Ciddi risk taşıyan ürün: Risk değerlendirmesine dayanması ve ürünün normal ve öngörülebilir kullanımının dikkate alınması kaydıyla, zarara yol açabilecek bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve zararın ciddiyetinin büyüklüğünün birlikte ele alınması neticesinde, riskin etkisi kısa vadede ortaya çıkmayan vakalar da dâhil olmak üzere, yetkili kuruluşların acil müdahalesini gerektiren risk taşıyan ürünü,
e) Çevrimiçi ara yüz: Nihai kullanıcıların ürünlere erişimini sağlamak amacıyla iktisadi işletmeci tarafından veya onun adına işletilen internet sitesi, internet sitesinin bir kısmı veya bir uygulamayı içeren herhangi bir yazılımı,
f) Dağıtıcı: Ürünü tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Düzeltici önlem: Bir uygunsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla, yetkili kuruluşun talebi doğrultusunda veya kendiliğinden iktisadi işletmecinin gerçekleştirdiği faaliyeti,
ğ) Elektronik ticaret: Fizikî olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadî ve ticari her türlü faaliyeti,
h) Gizli satın alma: Satın almanın denetim amaçlı olduğunu ve denetimde görevli personelce yapıldığını ifşa etmeksizin, temin edilecek ürünü piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti için numune olarak kullanmak veya piyasa gözetimi ve denetimi öncesinde yetkili kuruluşların ön bilgi edinmesini sağlamak amacıyla yapılan satın almayı,
ı) İfa hizmet sağlayıcı: Ticari faaliyetleri sırasında ürünün sahipliğini almaksızın, posta hizmetleri, koli veya parsel sevkiyat hizmetleri, diğer posta hizmetleri veya navlun taşıma hizmetleri hariç olmak üzere depolama, paketleme, adresleme ve nakliye hizmetlerinden en az ikisini sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
i) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişileri,
       j) İmalatçı: Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
       k) İthalatçı: Ürünü ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Medya hizmet sağlayıcı kuruluş: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine karar veren tüzel kişiyi,
       m) Nihai kullanıcı: Bir ürünü ticaret, iş, zanaat ve mesleki faaliyetler dışında tüketici olarak ya da sanayi veya mesleki faaliyeti için elinde bulunduran, Türkiye’de yerleşik veya ikamet eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
       n) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya 11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan kamu yararını korumak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetleri ve alınan tedbirleri,
       o) Piyasada bulundurma: Ürünün ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,
       ö) Piyasaya arz: Ürünün piyasada ilk kez bulundurulmasını,
       p) Posta hizmet sağlayıcılar: Postalanacak ürünlerin gümrükleme, sınıflandırma, nakil ve teslimatıyla iştigal eden gerçek veya tüzel kişileri,
       r) Risk: Zarara yol açacak bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile bu zararın ciddiyetinin büyüklüğünün birleşimini,
s) Teknik düzenleme: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen uyulması zorunlu mevzuatı,
ş) Uygunluk işareti: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işareti,
       t) Uygunsuzluk: Ürünün ilgili teknik düzenlemesinde, Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik veya bu Yönetmelikte belirtilen gerekliliklere uygun olmama halini,
       u) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,
ü) Ürün: Her türlü madde, müstahzar veya eşyayı,
v) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlayan, yürüten veya ürünleri denetleyen kamu kuruluşunu,
y) Yetkili temsilci: İmalatçının 7223 sayılı Kanun, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki bazı yükümlülüklerini onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlendirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder.
 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM
Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz ve Satış İlanlarında Ürün İşaretlerine İlişkin Bilgi Sunma

 
Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz  
MADDE 5- (1) Bir ürünün uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arzı veya piyasada bulundurulabilmesi için ilgili teknik düzenlemelere veya Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine uygun olması gerekir.
(2) Satışın gerçekleşmesi için verilen promosyon gibi ürünler de dahil olmak üzere, uzaktan iletişim araçları yoluyla iktisadi işletmeci tarafından satışa sunulan ürünler, satış eğer Türkiye’de yerleşik nihai kullanıcıları hedefliyorsa, piyasada bulundurulmuş sayılır.
(3) Uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda aşağıdaki koşullardan en az birini yerine getiren iktisadi işletmecilerin faaliyetlerini Türkiye’ye yönlendirdiği ve Türkiye’deki nihai kullanıcıları hedeflediği kabul edilir: 
a) Türkçe dil seçeneği sunulması,
b) Fiyatın Türk Lirası olarak gösterilme seçeneğinin bulunması,
c) Türk Lirası olarak ödeme kabul edilmesi,
ç) Türkiye’deki adreslere sevkiyat yapma seçeneğine yer verilmesi,
d) Türkiye’deki nihai kullanıcılara fiziki gönderim yapılması,
e) İnternet üzerinden satışlarda alan adının, Türkiye’ye sevkiyatın mümkün olduğu coğrafi alanlarda kayıtlı olması.
(4) Ek-1 sayılı listede yer alan mevzuat kapsamında bulunan bir ürünün, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasada bulundurulabilmesi için Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmecisinin olması gerekir.
(5) Dördüncü fıkrada geçen iktisadi işletmeci aşağıdakileri kapsar:
a) Türkiye’de yerleşik imalatçı,
b) İmalatçının Türkiye’de yerleşik olmaması durumunda ithalatçı,
c) 8 inci madde kapsamında yer alan yükümlülükleri yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlendirilen Türkiye’de yerleşik yetkili temsilci,
ç) Türkiye’de yerleşik (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan iktisadi işletmecilerin bulunmaması halinde, Türkiye’de yerleşik ifa hizmet sağlayıcı.
Satış ilanlarında ürün işaretlerine ilişkin bilgi sunma
MADDE 6-  (1) İktisadi işletmeci, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz ettikleri ürünlerin teknik düzenlemelerinde ürün üzerine iliştirilmesi gerektiği belirtilen veya ürün beraberinde bulunması gereken uygunluk ve uyarı işaretlerini görseller aracılığıyla satış ilanlarına yansıtır. Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda söz konusu işaretlerin varlığı hakkında sözel olarak, görsel içermeyecek şekilde yazılı iletişim yoluyla yapılan satışlarda ise söz konusu işaretlerin varlığı hakkında yazılı olarak bilgi vermek suretiyle potansiyel nihai kullanıcıların ürünü satın almadan bilgilendirilmesi sağlanır.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arzda Genel Yükümlülük, Yetkili Temsilcinin, İfa Hizmet Sağlayıcının ve Aracı Hizmet Sağlayıcının Yükümlülükleri ile İş Birliği Yükümlülüğü

 
Genel yükümlülük
MADDE 7- (1) İktisadi işletmecilerin 7223 sayılı Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünler için de geçerlidir.
 
 
Yetkili temsilcinin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Yetkili temsilci, imalatçı tarafından 7223 sayılı Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmeliğe göre, devredilen yetki ve görevlerin mahiyeti, koşulları ve sınırları yazılı olarak ve açık bir biçimde belirlenmek suretiyle atanabilir. Yetkili temsilci, imalatçı tarafından aşağıda listelenen görevleri yapmakla görevlendirilir:
a) İlgili teknik düzenlemelerin gerektirdiği hallerde, AB uygunluk beyanının veya performans beyanının ve teknik dosyanın hazırlanmış olduğunu teyit eder, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, süre belirtilmediği hallerde 7223 sayılı Kanunda belirtilen süre boyunca yetkili kuruluşa sunulmak üzere AB uygunluk beyanını veya performans beyanını muhafaza eder ve yetkili kuruluşların talebi halinde teknik dosyayı temin eder,
b) Yetkili kuruluşun talebi doğrultusunda, ürünün uygunluğunu gösteren gerekli tüm bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği diğer bir dilde sağlar,
c) Ürünün risk taşıdığını öğrendiği hallerde derhal yetkili kuruluşu bilgilendirir,
ç) İlgili teknik düzenlemelerde veya Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen gerekliliklere uygunsuzluk durumunda uygunsuzluğun ortadan kaldırılması amacıyla yetkili kuruluşun talebine riayet ederek derhal, gerekli ve düzeltici işlemin yapılması amacıyla, eğer bu mümkün değilse, ürünün risk taşıdığını öğrendiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, yetkili kuruluşun talebine istinaden veya kendiliğinden ürünün taşıdığı riski ortadan kaldırmak amacıyla yetkili kuruluş ile işbirliği yapar,
d) İlgili teknik düzenlemelerdeki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, Ek-1 sayılı listede yer alan mevzuat kapsamında bulunan ürün grupları için yetkili temsilci, ismini, kayıtlı ticari unvanını veya markasını ve açık adresini de içerecek iletişim bilgilerini ürünün üzerinde, ambalajında, etiketinde, parselinde/kolisinde veya ürüne eşlik eden bir belgede tüketiciyi yanıltmayacak, silinmeyecek, kolayca görülebilecek ve açıkça okunabilecek şekilde belirtir.
(2) Yetkili temsilci, görevlendirme belgesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
(3) Yetkili temsilci, talebi halinde yetkili kuruluşa görevlendirme belgesinin bir kopyasını Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sağlar.
(4) Yetkili temsilcinin ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen diğer yükümlülükleri saklıdır.
İfa hizmet sağlayıcının yükümlülükleri 
MADDE 9- (1) İfa hizmet sağlayıcı, faaliyetleri ürünün güvenliğine etki etmediği ve imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı olarak tanımlanmadığı hallerde dağıtıcı olarak kabul edilir ve dağıtıcının ilgili teknik düzenleme kapsamındaki yükümlülüklerinden sorumlu tutulur.
(2) İfa hizmet sağlayıcı, ürünler üzerine kendi marka ve isimlerini iliştirirse veya ürünleri ilgili teknik düzenlemelerinin gereklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirirse ya da faaliyetleri ürünün güvenliğini etkilerse imalatçı olarak kabul edilir ve imalatçının ilgili teknik düzenleme kapsamındaki yükümlülüklerinden sorumlu tutulur.
(3) 5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında ifa hizmet sağlayıcı, hizmet sağladığı ürünle ilgili Türkiye’de yerleşik imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci bulunmadığı hallerde, Ek-1 sayılı listede yer alan mevzuat kapsamında bulunan ürün grupları için aşağıdaki sorumlulukları yerine getirir:
a) İlgili teknik düzenlemelerin gerektirdiği hallerde, AB uygunluk beyanının veya performans beyanının ve teknik dosyanın hazırlanmış olduğunu teyit eder, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre, süre belirtilmediği hallerde 7223 sayılı Kanunda belirtilen süre boyunca yetkili kuruluşa sunulmak üzere AB uygunluk beyanını veya performans beyanını muhafaza eder ve yetkili kuruluşların talebi halinde teknik dosyayı yetkili kuruluşa sunar,
b) Yetkili kuruluşun gerekçeli talebi doğrultusunda, ürünün uygunluğunu gösteren gerekli tüm bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği diğer bir dilde sağlar,
c) Ürünün risk taşıdığını öğrendiği ya da bilmesi gerektiği hallerde, yetkili kuruluşu bilgilendirir,
ç) İlgili teknik düzenlemelerde belirtilen gerekliliklere veya Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine uygunsuzluk durumunda, uygunsuzluğun ortadan kaldırılması amacıyla yetkili kuruluşun gerekçeli talebine riayet ederek derhal, gerekli ve düzeltici işlemin yapılması amacıyla, eğer bu mümkün değilse, ürünün risk taşıdığını öğrendiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, yetkili kuruluşun talebine istinaden veya kendiliğinden ürünün taşıdığı riski ortadan kaldırmak amacıyla yetkili kuruluş ile işbirliği yapar,
d) İlgili teknik düzenlemelerdeki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ifa hizmet sağlayıcı, adını ve açık adresini de içerecek iletişim bilgilerini ürünün üzerinde, ürünün ambalajında, ürünün parselinde/kolisinde veya ürüne eşlik eden bir belgede belirtir.
Aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 10- (1) Aracı hizmet sağlayıcı, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa bir sonraki iktisadi işletmecinin ismi, ticari unvanı veya markası ve irtibat bilgileri ile ürünün  izlenebilirliğini kolaylaştıracak diğer bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutar, ürünü piyasaya arz ettikleri veya piyasada bulundurmaya başladıkları tarihten itibaren en az on yıl boyunca muhafaza eder ve yetkili kuruluşun talebi halinde sunar.
(2) Aracı hizmet sağlayıcı, hizmete sunduğu, elektronik olarak piyasada bulundurulan bir ürünün uygunsuzluğundan haberi olması halinde söz konusu ürünle ilgili içeriği kaldırmak veya içeriğe erişimi engellemek için derhal girişimde bulunur.
(3) Bakanlık ve yetkili kuruluşlar aracı hizmet sağlayıcılardan, ihlale konu içeriğin gelecekte de sistemlerinde yer almasını engellemelerini talep edebilir.
(4) Üçüncü fıkra ve 12 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında, Bakanlık ve yetkili kuruluşlardan gelen talepleri karşılamak üzere aracı hizmet sağlayıcı bir Ürün Güvenliği Temas Noktası belirler, yetkili kuruluşlara ve Bakanlığa bildirir.  
(5) Ürün Güvenliği Temas Noktası, Bakanlıktan veya yetkili kuruluşlardan gelen içeriğin çıkarılması veya diğer taleplerin yerine getirilmesini sağlar ve yürütülen işlemlerin sonucu hakkında talep sahibini ivedilikle bilgilendirir.
(6) Aracı hizmet sağlayıcının, 12 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan idari para cezası uygulanır.
(7) Aracı hizmet sağlayıcı, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılması için elektronik ticaret ortamı sağlamanın yanında, imalatçı, ithalatçı, yetkili temsilci veya ifa hizmet sağlayıcı olması durumunda iktisadi işletmeci olarak kabul edilir.
İş birliği yükümlülüğü
MADDE 11-(1) İktisadi İşletmeciler, 7223 sayılı Kanun ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik kapsamındaki işbirliği yükümlülüklerine ek olarak yetkili kuruluşların veya Bakanlığın talebi halinde;
a) Bilgi toplumu hizmet sağlayıcıları, kendi hizmetleri aracılığıyla elektronik ticaret üzerinden satışa sunulmuş veya sunulan bir ürünün taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması veya bu mümkün değil ise azaltılması amacıyla yürütülen bir işlemin kolaylaştırılması,
b) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmete sundukları elektronik ticaret ortamı üzerinden satışa sunulan ürünlerin arz ettiği risklerin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına ilişkin önlemlerin kolaylaştırılması,
c) Posta hizmeti sağlayıcılar taşıdıkları paketlerin içeriğinin ürün güvenliği açısından denetimi
 amacıyla işbirliği yapar.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetkili Kuruluşların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 
Yetkili kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12-  (1)Yetkili kuruluşlar;
a) Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemesine uygun olup olmadığına dair denetimleri yapar ve bu uygunluğun sağlanmasını teminen iktisadi işletmecilerin uygun ve orantılı düzeltici önlem almasını sağlar.
b) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde uygunsuzluğu tespit edilen ürünler ile diğer ülkelerce tespit edilen uygunsuz ürünlere ilişkin bilgilerin kayıt altına alındığı uluslararası platform ve veri tabanlarında yer alan ürünlerin uzaktan iletişim araçları yoluyla Türkiye piyasasına arz edilip edilmediğini araştırır.
c) Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerden gizli satın alma yoluyla numune alımı da dâhil olmak üzere numune alarak test veya muayene edebilir veya ettirebilir ve iktisadi işletmecilerden gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilir.
ç) Ürünün yapısına ve özelliğine göre, test veya muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç, biri şahit numune olmak üzere en fazla üç takım numune alabilir. Alınan numuneye ilişkin bilgiler ve görseller, ürünün faturasına ve sorumlu iktisadi işletmeciye ilişkin ayrıntılar ile birlikte tutanağa eklenir. Numune alımına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça ve yetkili kuruluşlarca belirlenir.
 (2) Yetkili kuruluşlar, 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan iktisadi işletmecilere, gerekli görseli, sözel ifadeyi veya yazılı ifadeyi ürüne iliştirmesi için elektronik ortamda veya yazılı uyarıda bulunur. 
(3) İkinci fıkra kapsamında uyarılan iktisadi işletmeci, ürüne iliştirmesi gereken gerekli görseli, sözel ifadeyi veya yazılı ifadeyi ürüne iliştirmezse yetkili kuruluşlar, 7223 sayılı Kanunun 16 maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen risk değerlendirmesini yapmak için yeterli gerekçenin bulunduğunu varsayabilir. Bu durumda, yapacağı risk değerlendirmesinin sonucundan bağımsız olarak yetkili kuruluş, tespit ettiği bu fıkra kapsamındaki uygunsuzlukların giderilmesini, bunun gerçekleşmemesi halinde iktisadi işletmeciden 7223 sayılı Kanunda öngörülen önlemlerden uygun ve gerekli gördüklerinin alınmasını ister. Bu uygunsuzlukların devam etmesi halinde yetkili kuruluş, ürünün piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması için gerekli tüm önlemleri alır veya piyasada bulunan ürünün geri çağrılmasını veya piyasadan çekilmesini sağlar.
(4) Ciddi riski ortadan kaldırmak amacıyla başka etkili yöntemlerin bulunmadığı durumlarda yetkili kuruluşlar; iktisadi işletmeciden ilgili ürünlere ilişkin içeriğin, çevrimiçi ara yüzden kaldırılmasını veya çevrimiçi ara yüze erişim sağlandığında son kullanıcılara yönelik bir uyarının, risk ortadan kalkana kadar kolay görülebilecek bir şekilde açıkça gösterilmesini isteme yetkilerine sahiptir.
(5) Yetkili kuruluşlar, piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan uygun olmayan bir ürünün internet üzerinden tanıtımı ve satışının yapılması halinde, aracı hizmet sağlayıcıya içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirimde bulunur. İçeriğin yirmi dört saat içerisinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından çıkarılmaması halinde yetkili kuruluş uygun olmayan ürüne ilişkin içeriğe erişimin engellenmesine karar verir ve bu kararı uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirir. İnternet sitesinin doğrudan iktisadi işletmeciye ait olması durumunda da aynı uygulama yapılır. Bu fıkra kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararı, URL adresine erişimin engellenmesi ve benzeri yollarla uygulanır.  
(6) Ürünün uygunsuz olduğuna dair karar almasının ardından veya fiziki piyasalarda yapılan piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlarına göre uygunsuz bulunan ürünlerle ilgili olarak yetkili kuruluş; uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo üzerinden tanıtım ve satışının durdurulmasını medya hizmet sağlayıcı kuruluştan ister. Medya hizmet sağlayıcı kuruluş, tanıtım ve satışın durdurulması için yetkili kuruluş ile işbirliği yapar. Yetkili kuruluş, satışın durdurulması kararını Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirir.
(7) Medya hizmet sağlayıcının, 12 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan idari para cezası uygulanır.
(8) Yetkili kuruluşun görevlendirdiği gerçek veya tüzel kişi tarafından, piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla kimlik açıklanmadan ve internet, radyo ve televizyon gibi uzaktan iletişim araçları üzerinden satın alınan ürünler numune olarak esas alınır.
(9) Yetkili kuruluşların Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelikte belirtilen diğer görev ve sorumlulukları uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan ürünler için de geçerlidir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yaptırımlar ve Son Hükümler

 
Yaptırımlar
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, 7223 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik ….. tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 6 ncı maddesi …..tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 1 – MEVZUAT LİSTESİ
 

 1. 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
 2. 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (2016/425/AB)
 3. 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB)
 4. 30/11/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)
 5. 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
 6. 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği (2009/48/AT)
 7. 5/2/2022 tarihli ve 31741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (2009/125/AT)
 8. 26/12/2022 tarihli ve 32055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (2012/19/AB)
 9. 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2013/29/AB)
 10. 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği (2013/53/AB)
 11. 3/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB)
 12. 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği(2014/30/AB)
 13. 2/7/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)
 14. 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)
 15. 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
 16. 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)
 17. 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)
 18. 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)